මොණරාගල පලහරුවත්ත වතු ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුව සම්බන්ධව එම ක්‍රියාකාරින් හමුවීම.

මොණරාගල පලහරුවත්ත වතු ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුව සම්බන්ධව එම ක්‍රියාකාරින් හමුවීම.

View Photos
Women Advisory Committer meeting was held on 2nd December 2017 at Monaragala.

Women Advisory Committer meeting was held on 2nd December 2017 at Monaragala.

View Photos
2017.11.10 The 30th commemoration of Rev. Fr. Michael Rodrigo OMI, was held at CSR on 10th November

2017.11.10 The 30th commemoration of Rev. Fr. Michael Rodrigo OMI, was held at CSR on 10th November

View Photos
Deputy British High Commissioner to Sri Lanka Tom Burn has visite

Deputy British High Commissioner to Sri Lanka Tom Burn has visite

View Photos
At the Socialist Youth Union

At the Socialist Youth Union

View Photos
Purawesi Sabhawa ( Pothuwil ) March 2017

Purawesi Sabhawa ( Pothuwil ) March 2017

View Photos
2017.02.20 Citizens' Forum - Monaragala

2017.02.20 Citizens' Forum - Monaragala

View Photos
Monaragala, Kotiyanbokka Issue

Monaragala, Kotiyanbokka Issue

View Photos
2016.11.13 - Citizens' Forum - Panama

2016.11.13 - Citizens' Forum - Panama

View Photos
2016.11.12 - Citizens' Forum - Monaragala

2016.11.12 - Citizens' Forum - Monaragala

View Photos
2016.07.02 ?Citizens' Forum - Panama

2016.07.02 ?Citizens' Forum - Panama

View Photos
Paanamen Patan Gamu - 2016.08.11

Paanamen Patan Gamu - 2016.08.11

View Photos
2016.05.28 - Citizens' Forum - Panama

2016.05.28 - Citizens' Forum - Panama

View Photos
2016.05.03 - Citizens' Forum - Panama

2016.05.03 - Citizens' Forum - Panama

View Photos
2016.07.02 - Citizens' Forum - Monaragala

2016.07.02 - Citizens' Forum - Monaragala

View Photos
2016.07.02nd 3rd 4th - Documentary Film Shoot at Panama

2016.07.02nd 3rd 4th - Documentary Film Shoot at Panama

View Photos