මොණරාගල - මොණරගල වත්ත ඉඩම් අතිතිය උදෙසා අරගලයක නියතු ක්‍රියාකාරින් සහ ගම්වැසියන් මුනගැසීම.

බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේ සිට පැවත එන මොණරාගල වත්ත වතුයාය විටින් විට අයිතිය මාරුවෙම් පැවති අදවනවිට වගාව අතහැර දමා ඇත. පරම්පරා ගනනාවක් පදින්චිව සිට ඇති මුත් කිසිදු ඉඩම් අයිතියක් ඔවුනට නැත. ඒ වෙනුවෙන් අරගලයක නිරත ඔවුන් හමුවීම 2018 අප්‍රේල් 30 වනදින සිදුවිය.


Back to Project