මොණරාගල පලහරුවත්ත වතු ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුව සම්බන්ධව එම ක්‍රියාකාරින් හමුවීම.

මොණරාගල පලහරුවත්ත වතු ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුව සම්බන්ධව එම ක්‍රියාකාරින් හමුවීම.


Back to Project