රෆායල් මහතා තම සේවා කාලය නිම කරයි.

අප ආයතනයේ සේවය කළ රෆායල් මහතා දිගු කාලයක සේවය නිම කිරීමෙන් පසු 2018 මාර්තු 23 වන දින (අද )සේවයෙන් නික්ම යන ලදි. තම සේවා කාලය තුළ ඔහු ඉතා කැපවිමෙන් සහ කාර්යක්ෂමව තම කාර්යය සිදු කළ බවට කාර්ය මණ්ඩලයේ ඇඟයීමට ලක්වුණි. ඔහුගේ ඉදිරි කාලය නිරෝගිමත් සහ වාසනාවන්ත කාලයක් බවට පත් වේවායි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රාර්ථනා කරයි.


Back to Albums